CNLR > Prezentare > Resurse umane > Gradaţii şi distincţii > Gradatii de merit 2015

Gradatii de merit 2015

ORDIN nr. 4893/10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

METODOLOGIA ȘI CRITERIILE privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat,sesiunea 2015 

Precizări generale

GRILE DE EVALUARE PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT 


GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2015:

 

   1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar    

Perioada: 9-20 februarie 2015

   2. Comunicarea fişelor de evaluare de către inspectoratul şcolar în teritoriu    

Perioada: 23-27 februarie 2015

   3. Întocmirea şi depunerea de către candidaţi a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de învăţământ    

Perioada: 2-20 martie 2015

   4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar  

Perioada: 23-31 aprilie 2015

   5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate    

Perioada: 1-22 aprilie 2015

   6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit

Perioada: 23 aprilie-13 mai 2015

   7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

Perioada: 14-15 mai 2015

   8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar

Termen: 18 mai 2015

   9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat

Perioada: 19-20 mai 2015

   10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii

Perioada: 21-25 mai 2015

   11. Stabilirea ponderii gradaţiilor de merit pe categorii de personal, precum şi pe discipline de învăţământ în cadrul comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare

Termen: 26-27 mai 2015

   12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de merit

Perioada: 28-29 mai 2015

   13. Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale

Termen: 11 august 2015

22.1.2015 Florentina Danci.